O posedovanju marihuane

V Republiki Sloveniji zakonodaja na področju marihuane sestavljajo predpisi izdani s strani evropskih institucij ter nacionalna zakonodaja, katera mora biti usklajena s pravnim redom EU in z usmeritvami Sveta Evrope (Inštitut za Varovanje Zdravja, 2011).

Zelo pomemben akt je Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) (Ur.I. RS, št. 108/1999). Ta določa pogoje, pod katerimi sta dovoljeni proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami in posest prepovedanih drog. Zakon določa, da je prepovedana posest prepovedanih drog, razen v znanstveno-raziskovalne in učne namene, katere mora odobriti minister. Določa tudi, da se določene vrste Cannabis sativa, ki imajo manj kot 0,2% THC-ja, lahko gojijo za prehrambene in industrijske namene, na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

V 33. členu ZPPPD je določena denarna kazen od 209 do 626€ ali zaporna kazen do 30 dni za prekršek posedovanja prepovedane droge, v nasprotju z določbami tega zakona. Z denarno kaznijo 42 do 209 € ali z zaporom do 5 dni pa se kaznuje prekršek posedovanja manjše količine prepovedane droge za enkratno lastno uporabo. Zakon o prekrških pa določa, da če storilec prekrška prostovoljno vstopi v program zdravljenja uživalcev prepovedanih drog ali socialno varstvene programe, ki jih potrdita zdravstveni svet ali svet za droge, se sme storilca mileje kaznovati. Ta zakon tudi določa, da se storilcu droge odvzamejo brez plačila odškodnine ne glede na to, ali so bile te prepovedane droge njegova last ali pa jih je imel le v posesti.

Posedovanje marihuane pa je v Sloveniji dekriminalizirano, kar pomeni, da posedovanje manjših količin te droge za lastno uporabo storilca ni kaznivo dejanje, torej gre za prekršek. Še vedno gre za nezakonito početje, a dejanje ni podvrženo kazenski obravnavi. Kazni za taka dejanja so razne upravne sankcije, kot npr. Denarne kazni, odvzem vozniškega dovoljenja. Kot pa vidimo v 33. členu ZPPPD, je ena izmed možnih kazenskih sankcij za posedovanje tudi zaporna kazen, kar nasprotuje pomenu dekriminalizacije.

 Slovenski pravni sistem torej omogoča milejše kaznovanje v primeru posedovanja prepovedane droge v manjši količini, namenjeni za lastno uporabo, ni pa določena meja količine, ki se upošteva za lastno uporabo, torej smo v kazenskem postopku prepuščeni prosti presoji sodnika.